بخش ماشین الات اره زنجیری

گروه فانتینی دانش فنی کار و رهبری لازم در زمینه طراحی و تولید اره زنجیری استخراک سنگ را دارد. این دانش را از سال ها تحقیق و توسعه به دست اورده و هر روز متعهد به بهبود فناوری ها ی خود می باشد.

کاتالوگ گروه شامل انواع اره های زنجیری ، و سفارشی سازی دستگاه ها برای هر مورد خاص می باشد. محدوده کامل دستگاه ها برای استخراج سنگ طبیعی و تزئینی ، در کاتالوگ وجود دارد.

دستگاه برش اره زنجیری برای برش سنگ از کوه و معادن بصورت بلوک

توان نصب شده: ۵۰ کیلووات
وزن : ۶۲۰۰ تا ۶۷۰۰ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۱۰¸۵ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۵۰ کیلووات
وزن : ۶۲۰۰ تا ۶۷۰۰ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۱۰¸۵ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۶۱ کیلووات
وزن : ۹۶۰۰ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۱۰¸۵ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۵۰ کیلووات
وزن : ۵۲۰۰ تا۵۷۰۰ کیلوگرم
درجه ١۸۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۴۰¸۳ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۵۰ کیلووات
وزن : ۶۲۰۰ تا ۶۷۰۰ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۱۰¸۵ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۷,۲۶ کیلووات
وزن : ۳۵٠٠ تا ۳۹٠٠ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ٠۰¸۲ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۵.۸۲ کیلووات
وزن : ١٠٠۰۰ کیلوگرم
درجه ۳۶۰ چرخش بازو:
عمق برش موثر : ۱۰¸۵ متر(ماکزیمم)

دستگاه اره زنجیری تونل

توان نصب شده: ۶٠ کیلووات
وزن : ۳٠۰۰۰ کیلوگرم
منبع تغذیه توان:۴٠٠ ولت ۵٠ هرتز
عمق برش موثر : ۳ متر(خیلی بزرگ)
حداکثر ارتفاع تونل : ۱۵¸۵ تا ۶۲¸۵ متر

توان نصب شده: ۴۵ کیلووات
وزن : ۱۴٠٠٠ کیلوگرم
منبع تغذیه توان:۴٠٠ ولت ۵٠ هرتز
عمق برش موثر : ۷¸۱ متر
حداکثر ارتفاع تونل : ۵¸۳ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده:۵۶ کیلووات
وزن : ۱۶٠٠٠ کیلوگرم
منبع تغذیه توان:۴٠٠ ولت ۵٠ هرتز
عمق برش موثر : ۳ متر
حداکثر ارتفاع تونل : ۵¸۳ متر(ماکزیمم)

توان نصب شده: ۳٠ کیلووات
وزن : ٨٠٠٠ کیلوگرم
منبع تغذیه توان:۴٠٠ ولت ۵٠ هرتز
عمق برش موثر : ۶٠¸۱ متر
حداکثر ارتفاع تونل : ۱۵¸۵ تا ۶۲¸۵ متر

دستگاه اره زنجیری چهار گوش بلوکی

ماکزیمم توان: ۵¸۶۲ کیلووات
جرم ماشین کل: ۲۴۰۰۰ کیلوگرم
چرخش بازو ۳۶٠ درجه
عمق برش موثر: ۴ متر (خیلی بزرگ)
سرعت ترانزیت روی شیار ها : ۱ کیلومتر / ساعت

ماکزیمم توان: ۶¸۶٨ کیلووات
جرم ماشین کل: ۷٠٠٠ کیلوگرم
چرخش بازو ۹٠ درجه
عمق برش موثر: ۴ متر
سرعت ترانزیت تراکتور: ۴٠ کیلومتر / ساعت

ماکزیمم توان: ٠ ٨ کیلووات
جرم ماشین کل: ۱۵۵٠٠ کیلوگرم
چرخش بازو ۳۶٠ درجه
عمق برش موثر:۱¸۴ متر
سرعت ترانزیت روی شیار ها : ۱ کیلومتر / ساعت

دستگاه اره پرتویی

ماکزیمم توان: ۵¸۶۲ کیلووات
جرم ماشین کل: ۲۴۰۰۰ کیلوگرم
عرض برش : ۳٨ میلی متر
(H): ۲۵٠٠ میلی متر ماکزیمم ارتفاع برش
سرعت ترانزیت: ۳-۳٠ متر/ دقیقه

ماکزیمم توان: ۵٠ کیلووات
جرم ماشین کل: ۱۴۴٠٠ کیلوگرم
عرض برش : ۳٨ میلی متر
(H): ۲۵٠٠ میلی متر ماکزیمم ارتفاع برش
سرعت ترانزیت: ۳-۳٠ متر/ دقیقه

لوازم جانبی

ماکزیمم توان: ٠. ۹ کیلووات
جرم ماشین کل: ۱۵٠٠ کیلوگرم
مدل های سازگار :
H-sup٧٠
RAP ٧٠
۵٠¸٨۱

ماکزیمم توان: ۳٧¸٠ کیلووات
جرم ماشین کل: ۱٠٠ کیلوگرم
مدل های سازگار :
H-sup٧٠
RAP ٧٠
۵٠¸٨۱

ماکزیمم توان: ٧۵¸٠ کیلووات
سرعت ترانزیت روی شیار ها : ۱ کیلومتر / ساعت
مدل های سازگار :
نسخه BU ٧٠
نسخه BU ۵٠¸۹٠
نسخه BU ۵٠¸٨۱
نسخه BU ۲٠¸۹۱

ماکزیمم توان: ۹¸۲ کیلووات
جرم ماشین کل: ۴۵٠ کیلوگرم
مدل های سازگار :
تمام ماشین های

وزن ماکزیمم ۱۲٠٠
وزن کل: ۶۵٠ کیلوگرم
تمام ماشین های

فراگستر ٧۵ تا ۱٠٠ متر PL d STOP حفاظت
IP65 NEMA 4
تمام ماشین های

بخش های یدکی اصل شرکت

همیشه بخش های یدکی اصلی شرکت
را بخرید تا ماشین تان عملکرد و
قابلیت اعتماد بالایی داشته باشد

Fantini recommends Eni lubricants