اطلاعات تماس

برای ما بنویسید

(*)نام و نام خانوادگی


(*)ایمیل


تلفن


(*) پیام


من با سیاست ها موافقم


سیاست محرمانگی : داده های شخصی طبق قانون ایتالیایی ١۹۶.ن به تاریخ ٣٠ ژوئن ٢٠٠٣ حفظ می شوند.
کاربر به شرکت اجازه میدهد داده های شخصی اش را داشته باشد تا بتواند خدمات مربوطه را دریافت کند. این داده ها به کسی دیگر فاش نمی شوند. برای کنسل کردن ثبت نام خود ایمیل بزنید:
info@fantinispa.it

دفتر

Fantini Sud SpA
Strada Provinciale 12 , nr. 52
Anagni – Frosinone
Italia

Telefono: +39 0775 77491 r.a.
Fax: + 39 0775 769640

E-Mail: info@fantinispa.it
Web: www.fantinispa.it

مقررات مالی و شماره: ٠٠۶٩١٧۴٠۶٠٧
شماره ثبت شرکت: ٩۵٠٨٠ ڧر
کاملا پرداخت می شود € ٣.١٠٠.٠٠٠ سرمایه سهم:
شرکت نقدی کار نمی کند.
شرکت یک مدیریت منفرد نیست.

رسانه اجتماعی حساب

مراجع تماس

تماس های بخش ماشین های اره زنجیری

مدیر تجاری
Vincenzo Adamo
دپارتمان تجاری
Marco Turrio
Edoardo Biagetti
Guy Senaud
دپارتمان تجاری اسباب یدکی
Francesca Palleri
Ivana Angelucci
منشی بخش
Marco Alfeo Fantini

تماس های بخش اتوماسیون

مدیر تجاری
Roberto Torelli
دپارتمان تجاری
Francesco Fantini

تماس های بخش مکانیکی

مدیر تجاری
Francesco Fantini
دپارتمان تجاری
Giampaolo Murru

فانتینی در ایتالیا و در جهان